Group seminar

Date Room Presenter
1/13 (2-3pm) 4004 Ji
1/27 (2-3pm) 4004 Aiman
2/3 (2-3pm) 4004 Yiqian
2/10 (2-3pm) 4004 Junkang
2/24 (2-3pm) 4004 Tongji
3/2 (2-3pm) 4004 Kunyao
3/9 (2-3pm) 4004 Chen
3/16 (2-3pm) 4004 Shiwei

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian