Group seminar

Date Room Presenter
1/22 (2-3pm) 6004 Shibin
1/29 (2-3pm) 4004 Chen
2/5 (2-3pm) 4004 Igor
2/12 (2-3pm) 4004 Byeong
2/26 (2-3pm) 4004 Ji
3/5 (2-3pm) 4004 Subarna
3/12 (2-3pm) 4004 Menglin

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Feng, Qiaojun
Du, Chen