Group seminar

Date Room Presenter
12/3 (2-3pm) 4004 Guest Speakers
12/10 (2-3pm) 4004 Ji
1/14 (2-3pm) 4004 Joseph & Benjamin
1/28 (2-3pm) 4004 Kunyao
2/4 (2-3pm) 4004 Cheolhong
2/11 (2-3pm) 4004 Chen
2/25 (2-3pm) 4004 Junkang
3/4 (2-3pm) 4004 Ji
3/11 (2-3pm) 4004 Keshav & Bang

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao