Group seminar

Date Room Presenter
4/6 (2-3pm) 4004 Adrian
4/13 (2-3pm) 4004 Lester
4/20 (2-3pm) 4004 Byeong
4/27 (2-3pm) 4004 Shibin
5/4 (2-3pm) 4004 Sean
5/11 (2-3pm) 3004 Igor
5/18 (3-4pm) 4004 Subarna
6/1 (2-3pm) 5004 Menglin
6/8 (2-3pm) 4004 Yeejin

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Luo, Enming
Liu, Lee-Kang
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Hsieh, Yunghuan
Tripathi, Subarna
Kang, Byeong-Keun
Fedorov, Igor
P, Shibin