Group seminar

Date Room Presenter
5/23 (2-3pm) 4004 Menglin
6/6 (2-3pm) 4004 Ji
6/13 (2-3pm) 4004 Siva

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Acharyya, Arnav
Dai, Ji
Chen, Kunyao