Group seminar

Date Room Presenter
1/25 (2-3pm) 4004 Chao ren
2/1 (2-3pm) 4004 Siva
2/8 (2-3pm) 4004 Adrian
2/22 (2-3pm) 4004 Dr. Jung
2/29 (2-3pm) 4004 Menglin
3/7 (2-3pm) 4004 Byeong
3/14 (2-3pm) 4004 Yeejin
4/11 (2-3pm) 4004 Igor
4/18 (2-3pm) 4004 Subarna
4/25 (2-3pm) 4004 Srinjoy
5/2 (2-3pm) 4004 Shibin
5/9 (2-3pm) 4004 Arnav
5/16 (2-3pm) 4004 Siva
5/23 (2-3pm) 4004 Menglin
6/6 (2-3pm) 4004 Ji Dai

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Luo, Enming
Liu, Lee-Kang
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Hsieh, Yunghuan
Tripathi, Subarna
Kang, Byeong-Keun
Fedorov, Igor
P, Shibin