Group seminar

Date Room Presenter
10/12 (2-3pm) 4004 Igor
10/19 (2-3pm) 4004 Yeejin
10/26 (2-3pm) 4004 Shibin
11/9 (2-3pm) 4004 Lester
11/16 (2-3pm) 4004 Adrian
11/23 (2-3pm) 4004 Byeong
11/30 (2-3pm) 4004 Subarna
12/7 (2-3pm) 6004 Arnav
12/14 (2-3pm) 4004 Ji Dai

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Luo, Enming
Liu, Lee-Kang
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Hsieh, Yunghuan
Tripathi, Subarna
Kang, Byeong-Keun
Fedorov, Igor
P, Shibin