Group seminar

Date Room Presenter
10/10 (2-3pm) 4004 Sean
10/17 (2-3pm) 4004 Igor
10/31 (2-3pm) 4004 Siva
11/7 (2-3pm) 4004 Menglin
11/14 (2-3pm) 4004 Shibin
11/21 (2-3pm) 4004 Yan
11/28 (2-3pm) 4004 Ji
12/5 (2-3pm) 4004 Byeong
1/9 (2-3pm) 4004 Kunyao
1/23 (2-3pm) 4004 Igor
1/30 (2-3pm) 4004 Siva
2/6 (2-3pm) 4004 Menglin
2/13 (2-3pm) 4004 Subarna
2/27 (2-3pm) 4004 Shibin
3/6 (2-3pm) 4004 Yeejin
3/13 (2-3pm) 4004 Byeong
3/20 (2-3pm) 4004 Ji

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Chen, Kunyao