Category Archives: Uncategorized

Group seminar

Date Room Presenter
4/16 (2-3pm) 4004 Igor
4/23 (2-3pm) 4004 Byeong
4/30 (2-3pm) 4004 Shibin
5/7 (2-3pm) 4004 Shiyuan
5/14 (2-3pm) 4004 Ji
5/21 (2-3pm) 4004 Menglin
6/4 (2-3pm) 4004 Junkang
6/11 (2-3pm) 4004 Honggang

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen