Group seminar

Date Room Presenter
10/7 (2-3pm) 4004 Aiman
10/14 (2-3pm) 4004 Yiqian
10/21 (2-3pm) 4004 Junkang
10/28 (2-3pm) 4004 Lucas
11/18 (2-3pm) 2004 Bang & Sai
11/25 (2-3pm) 4004 Kunyao
12/2 (2-3pm) 4004 Chen
12/9 (2-3pm) 4004 Shiwei

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian