Group seminar

Date Room Presenter
4/4 (2-3pm) Zoom Abdullah
4/11 (2-3pm) Zoom Shiwei
4/18 (2-3pm) Zoom Bang
4/25 (2-3pm) Zoom An
5/2 (2-3pm) Zoom Yiqian
5/9 (2-3pm) Zoom Huong
5/16(2-3pm) Zoom Junkang
5/23 (2-3pm) Zoom Chen
6/6 (2-3pm) Zoom Haochen
6/13 (2-3pm) Zoom Lucas

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian
Albattal, Abdullah
Du, Bang
Ho, Chi-Jui (Jerry)
Jin, Shiwei
Hoang, Huong
Bagci, Mehmet