Group seminar

Date Room Presenter
10/12 (2-3pm) 4004 Hao
10/19 (2-3pm) 4004 Zak/Peter
10/26 (2-3pm) 4004 Shubham/Bingze
11/2 (2-3pm) 4004 Prof. An
11/9 (2-3pm) 4004 Abdullah
11/16 (2-3pm) 4004 Bang
11/23 (2-3pm) 4004 Kunyao
11/30 (2-3pm) 4004 Shiwei
12/7 (2-3pm) 4004 Aiman
12/14 (2-3pm) 4004 Lucas

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian