Group seminar

Date Room Presenter
3/5 (11am-12pm) 4004 Menglin
3/9 (2-3pm) 5004 Subarna
3/16 (2-3pm) 5004 Yeejin

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Luo, Enming
Juang, Jason
Liu, Lee-Kang
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Hsieh, Yunghuan
Tripathi, Subarna
Kang, Byeong-Keun
Fedorov, Igor
P, Shibin