Group seminar

Date Room Presenter
11/22 (2-3pm) 4004 Junkang
12/6 (2-3pm) 4004 Chen
12/13 (2-3pm) 4004 Lucas
1/10 (2-3pm) 4004 Abdullah
1/24 (2-3pm) 4004 Bang
1/31 (2-3pm) 4004 Shiwei
2/7 (2-3pm) 4004 An
2/14 (2-3pm) 4004 Yiqian
2/28 (2-3pm) 4004 Jerry
3/7(2-3pm) 4004 Junkang
3/14 (2-3pm) 4004 Chen
3/21 (2-3pm) 4004 Lucas

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian
Albattal, Abdullah
Du, Bang
Ho, Chi-Jui (Jerry)
Jin, Shiwei
Hoang, Huong
Bagci, Mehmet