Group seminar

Date Room Presenter
10/15 (2-3pm) 4004 Bang & Keshav
10/22 (2-3pm) 4004 Honggang
10/29 (2-3pm) 4004 Chen
11/5 (2-3pm) 4004 Byeong
11/19 (2-3pm) 4004 Junkang
12/3 (2-3pm) 4004 Guest Speakers
12/10 (2-3pm) 4004 Ji

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Kang, Byeongkeun
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao