Group seminar

Date Room Presenter
4/13 (2-3pm) 4004 Ji
4/20 (2-3pm) 4004 Aiman
4/27 (2-3pm) 4004 Yiqian
5/4 (2-3pm) 4004 Junkang
5/11 (2-3pm) 4004 Tongji
5/18 (2-3pm) 4004 Kunyao
6/1 (2-3pm) 4004 Chen
6/8 (2-3pm) 4004 Shiwei

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian