Group seminar

Date Room Presenter
4/5 (2-3pm) 4004 Jerry
4/12 (2-3pm) 4004 Lucas
4/19 (2-3pm) 4004 Sean
4/26 (2-3pm) 4004 Kunyao
5/3 (2-3pm) 4004 Chen
5/10 (2-3pm) 4004 Shiwei
5/17 (2-3pm) 4004 An
5/24 (2-3pm) 4004 Yiqian
6/7 (2-3pm) 4004 Junkang
6/14 (2-3pm) 4004 Abdullah

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian
Albattal, Abdullah
Jabaren, Aiman
Du, Bang
Ho, Chi-Jui (Jerry)
Jin, Shiwei