Group seminar

Date Room Presenter
1/11 (2-3pm) 4004 Yiqian
1/25 (2-3pm) 4004 Junkang
2/1 (2-3pm) 4004 Chen
2/8 (2-3pm) 4004 Kunyao
2/22 (2-3pm) 4004 Shiwei
11/16 (2-3pm) 4004 Bang
3/1 (2-3pm) 4004 Abdullah
3/8 (2-3pm) 4004 Joseph
3/15 (2-3pm) 4004 Benjamin

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zhang, Junkang
Du, Chen
Chen, Kunyao
Tindall, Lucas
Wang, Yiqian
Albattal, Abdullah
Jabaren, Aiman
Du, Bang
Ho, Chi-Jui (Jerry)
Jin, Shiwei